Välkommen till

SD Sotenäs

Det här vill vi

Genuint – det är ett vägledande ord för oss i vårt arbete med att ta fram våra politiska förslag. Det är viktigt för oss att våra förslag är väl genomarbetade, genomförbara och hållbart finansierade. Vi ogillar kortsiktiga lösningar, ytliga utspel och valfläsk. Våra förslag är genuina och vi kan därför stå för dem, oavsett hur de politiska vindarna blåser eller vad som sägs i media. Framför allt är det förslag som vi genuint menar kan ge vårt land en bättre välfärd, trygghet och sammanhållning.

Det är mycket som vi vill förändra i det svenska samhället. De allra flesta problem som behöver lösas kan med fördel angripas på både ett nationellt och ett lokalt plan. Sverigedemokraterna arbetar målmedvetet för att skapa ett bättre och tryggare Sverige såväl genom arbetet i Sveriges riksdag som genom vår lokala verksamhet i landets regioner och kommuner.

Delaktighet

Sverigedemokraterna vill aktivt driva en politik för att främja kommuninvånarnas delaktighet i och påverkansmöjligheter på det lokala samhällslivet. Demokratin skapar sig inte själv, utan fordrar ansvarskännande aktivitet av både politiker och övriga medborgare. Öppenhet och tillgänglighet är i detta sammanhang viktiga ledord. Genom en aktiv medborgardialog stärker vi demokratin, organiserar vi Sveriges nya folkrörelse – och bygger det nya folkhemmet. Det är i svenska beslutande församlingar som den svenska demokratin främst ska utövas. Vi vill därför ha mera Sverige och mindre Bryssel. Det är era röster som ska bestämma hur er närmiljö ska utformas, inte avlägsna teknokrater utan demokratiskt mandat.

Trygghet – och fysisk säkerhet

Sverigedemokraterna verkar för ett tryggt Sotenäs för alla kommuninnevånare. Vi vill även, mot bakgrund av brottsutvecklingen i riket i stort, stärka kommuninvånarnas faktiska fysiska säkerhet. Vi vill också hålla kommuninvånarna informerade om de övergripande sammanhang som framkallat det förvärrade säkerhetsläget på många håll i riket och vad som kan göras för att lokalt möta, och helst förebygga, dessa hot och risker. Som ett delmål vill vi verka för etablering av en ständigt bemannad polisstation i Kungshamn och utökad ambulansservice.

Kultur

Sverige är svenskarnas historiska hemland. Kultur är ett utflöde av värderingar. Sverigedemokraterna vill värna den lokala kulturen, både den samtida och det historiska arv som utgör vårt gemensamma förflutna – det som håller oss samman och gör oss till ett vi. Sverige är en 500-årig nationalstat med tusenåriga rötter, vars statsgrundande är intimt förknippad med den kristna kyrkans närvaro. Mångkulturens samhällsidé innebär en förskingring av detta arv. Vi behöver värva flera medlemmar för uppdrag i vår förening – inklusive för att bedriva en aktiv kyrkopolitik som led i partiets övergripande policy att på nytt göra kyrkan till en traditionsförvaltare och förmedlare – och bryta vänsterns inverkan på svenskt kyrkoliv.

Kärnuppgifter

Vi verkar för att kommunen ska inrikta sig på sina kärnuppgifter: en effektiv samhällsservice: skola, vård och omsorg, boende, arbetsmarknad och ett utbud av fritidsaktiviteter. Vi verkar för en levande och trygg hembygd i vilken traditionella näringar och ett innovativt och dynamiskt näringsliv frodas. Vi verkar för utvecklingen av infrastruktur och regional integration. Vi följer det tilltänkta stora laxodlingsprojektet i kommunen, och ställer krav på öppenhet i processens olika faser och delar. Vi vänder oss mot en överexploatering av Kleven på Smögen. Vi säger nej till genuspedagogik i kommunens skolor. Barn ska få vara barn: fria, lyckliga och starka, och ska inte utsättas för några indoktrinerande ideologiska experiment.

Aktuellt

Välkomna till Sverigedemokraterna i Sotenäs

Välkomna till Sverigedemokraterna i Sotenäs

I Sotenäs ligger havet och bergen, jorden och skogen nära inpå varandra. Från yttersta kustband till åkermark, skogsbruk och urskog tar det inte många minuter. Denna bygd är vår att förvalta och att utveckla på ett hållbart vis. Sverigedemokraterna verkar för en levande och trygg hembygd i vilken traditionella näringar och ett innovativt och dynamiskt […]

läs mer
Det här är Sverigedemokraterna

Det här är Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn, som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiet bildades 1988 med det övergripande målet att formera en demokratisk, politisk rörelse som skulle slå vakt om den gemensamma nationella identitet som utgjort grunden för framväxten av […]

läs mer

Denna förening tillhör

SD Västra Götaland Norra